Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Kích hoạt tài khoản chính

Bước 1/3: Tuyên bố về Quyền riêng tư

Đọc qua Tuyên bố về Quyền riêng tư sau đây và nhấp vào nút Chấp nhận để đồng ý với thỏa thuận về quyền riêng tư
Quyền riêng tư của PXP
Nhấp vào Tôi chấp nhận có nghĩa là bạn đồng ý với Tuyên bố về Quyền riêng tư ở trên.